Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันแรกพบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันแรกพบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

รายละเอียด
สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง จากการนำเสนอโครงการวิจัยในงาน “30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2019)

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่4 โดยมีนางสาวกาญจนา สุวรรณหงษ์ , นายรัตนวรรณ อยู่เย็น ที่นำเสนอโครงงานวิจัยในหัวข้อ เครื่องตรวจวัดความสดใหม่ของไข่ไก่ (TU-Fresh eggies Tester) ได้รับรางวัลเหรียญเงินและ นางสาวธัญวรัตน์ จิตบุญ นำเสนอโครงงานวิจัยในหัวข้อ เครื่องวัดปริมาณสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากหรือแอนติเจนต่อมลูกหมาก(PSA)ด้วยสมาร์ทโฟน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการนำเสนอโครงการวิจัยในงาน “30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2019)    ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลเหรีญทองแดง จากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลเหรีญทองแดง จากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีนางสาวขัตติยา ช่วยยิ้ม , นายนวพงศ์ รัตนกระจ่าง ทำโครงงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง Preparation of TiO2 Thin Films by Rapid Convective Depostion และ นางสาวเมฑาวี สิทธิรักษ์ , นางสาวจิราพร พลรัตน์ ทำโครงงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง The Effects of Layer Thickness and Charge Mobility on Performance of FAIMABrPb2PbBr2 Perovskite Solar Cells: GPVDM Simulation Approach

รายละเอียด
สาขาวิชาฟิสิกส์จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "การมาถึงของเทคโนโลยีควอนตัม" ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

สาขาวิชาฟิสิกส์จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "การมาถึงของเทคโนโลยีควอนตัม" ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทีม Quantum Technology Endeavor Thailand

รายละเอียด

บริการ

สาขาวิชาฟิสิกส์

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ประสบการณ์ การสร้างผลงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรมต่างๆ

Relativity Games ครั้งที่ 13

Relativity Games หรือกีฬาสัมพันธภาพ คร้งที่ 13 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แรกพบฟิสิกส์ 2561

กิจกรรมแรกพบนักศึกษาปี 1 ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารบรรยารวม 4

อัลบั้มภาพ

ภาพกิจกรรมของสาขาวิชาฟิสิกส์

รายละเอียด

TRAITS

รางวัลด้านการวิจัย

รางวัลวิทยานิพนธ์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ 2557 และ 2560

รางวัลมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2558 และ 2560

โครงการ

โครงการฟิสิกส์สู่ชุมชน

โครงการเสริมทักษะการทำงานของนักศึกษา

กีฬา

กีฬาครอบครัวฟิสิกส์

กีฬาสัมพันธภาพเกมส์

รางวัลโล่ห์เกียรติคุณ

รางวัลเหรียญทอง จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติปี 2559 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติปี 2557 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์